Vrátenie pomernej časti dane

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Povinné prílohy

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane (FO aj PO)

Povinné prílohy:

  • Bez príloh

Nepovinné prílohy:

  • Doklad o zaplatení
Lehoty Zákonná lehota: Do 30 dní

Správca miestnych daní vráti v relevantných prípadoch pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.