Verejné obstarávanie - Základné informácie pre uchádzačov

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor právny, majetkový a VO

Mesto Žilina je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s týmto zákonom a princípom transparentnosti si plní všetky zverejňovacie povinnosti.