Určovanie trvalého alebo prenosného dopravného značenia

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy
Žiadosť o určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia a dopravného zariadenia 

 

Povinné prílohy

  • Projekt organizácie dopravy- trvalého/ prenosného dopravného značenia
  • Situáciu s návrhom dopravného značenia- nakreslený/odfotený obrázok dopravného značenia ak nie je vypracovaný
  • Súhlas vlastníka ak sa práce realizujú na cudzom pozemku

 

Nepovinné prílohy

  • Bez príloh
Správne poplatky

Poplatky v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov

Na základe žiadosti po konzultácii s dopravným inšpektorátom je vydané vyjadrenie o súhlase, resp. nesúhlase s trvalým, prípadne prenosným dopravným značením na miestnych komunikáciách v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 (cestný zákon).