Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický

Mesto ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zdaňovaných psov. Zverejňovanie slúži tiež pre evidenciu nebezpečných plemien.