Príspevok na starostlivosť o dieťa

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor sociálny a bytový
Úhrady

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa:

– je určená výškou preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac však do výšky 280,00 €,
– 80 €, ak je dieťa v starostlivosti štátnej materskej školy,
– 41,10 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič …) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Za dieťa na účely príspevku sa považuje dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Kto má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa ?

Uplatniť nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže rodič dieťaťa, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je rodič, ktorému je dieťa zverené. Príspevok na starostlivosť o dieťa patrí na každé dieťa. V prípade, že je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

Oprávnená osoba má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ak :

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká na dieťa, pri starostlivosti ktorého sa poskytuje materské, alebo na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu.

Príspevok je vyplácaný za kalendárny mesiac, pričom sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa sa môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril, ako aj smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Ako vybavím príspevok na starostlivosť o dieťa ?

Žiadateľ podá písomnú žiadosť na miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku. Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odňatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.