Pripomienkovanie plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a prevádzok na území mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto Žilina v zmysle Zákona NR č. 42/1994 o civilnej ochrane vypracúva plán ochrany obyvateľstva, ktorý pozostáva z Plánu evakuácie, Plánu ukrytia obyvateľstva, Povodňového plánu záchranných prác mesta Žilina, materiálno technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany. Našim zámerom je zverejňovať priebežne jednotlivé plány elektronicky v priebehu roka 2016 s dôrazom najmä na časti týkajúce sa činnosti obyvateľstva počas mimoriadnej udalosti. V rámci evakuácie obyvateľstva sú v plánoch rozpracované jednotlivé evakuačné priestory – od evakuačných zberných miest až po miesta ubytovania ohrozených skupín obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Plán evakuácie rozpracováva obsluhy jednotlivých evakuačných zariadení. Povodňový plán záchranných prác určuje postup činnosti záchranných zložiek, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorým je určené vecné plnenie poskytnúť techniku počas povodní. Zároveň povodňový plán rieši činnosť obyvateľstva na územiach zasiahnutých mimoriadnou udalosťou. Plán ukrytia obyvateľstva rieši ukrytie obyvateľstva v ochranných stavbách civilnej ochrany (OSCO) – odolnýc alebo plynotesných, zároveň určuje povinnosti právnických osôb budovať JÚBS (jednoduché úkryty budované svojpomocne). V rámci tohto plánu je riešené krízové riadenie mesta z priestorov OSCO, správa, údržba a prevádzka zodolnených stavieb v mierovom čase. Zároveň sú príslušným VZN riešené plány ochrany prevádzok, ktoré vo svojej činnosti využívajú nebezpečné chemické látky. V rámci tejto služby budú poskytované informácie o postupe činnosti obyvateľstva pri priemyselných haváriách prevádzok s nebezpečnými chemickými látkami, záplav a povodní, rozsiahlych požiarov, závažných priemyselných havárií v katastri mesta Žilina. Po zverejnení uvedených dokumentov je možné tieto pripomienkovať najmä s ohľadom na aktualizáciu situácie a miestnych pomerov rozpracovaných v dokumentácii.