Pripomienkovanie investičného zámeru mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický

Mesto svoje investičné zámery zverejňuje širokej verejnosti a dáva občanom priestor na ich pripomienkovanie. Týmito pripomienkami sa potom zaoberajú poverené komisie, jednotlivé organizačné jednotky Mestského úradu a samotní poslanci zastupiteľstva Mesta. O naložení s pripomienkami sa verejnosť informuje prostredníctvom zverejnenej zápisnice z rokovaní zastupiteľstva, alebo priamym informovaním osôb, ktoré dané pripomienky vzniesli.