Prihlásenie na trvalý pobyt

Forma agendy Občan
Sekcia Klientske centrum - Europalace

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Prihlásenie na trvalý pobyt za členov rodiny je možné využiť len ak sa celá rodina hlási spoločne na nový trvalý pobyt.  Ak jeden z členov rodiny chce prihlásiť iba svoju manželku/manžela a spoločné deti na nový trvalý pobyt k sebe, predkladá ohlasovni pobytu splnomocnenie manžela/manželky, alebo sa všetci dostavia osobne na ohlasovňu pobytu. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady a dokumenty

Upozornenie

Poplatky

Kontakt

Súvisiace predpisy