Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Registratúrne stredisko Mestského úradu v Žiline môže umožniť prístup k registratúrnym záznamom uloženým v registratúrnom stredisku vyhotovovaním odpisov, výpisov, kópií a potvrdení na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ak sa ich týkajú a/alebo ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.