Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát miestneho rozvoja
Žiadateľ

splnenie oznamovacej povinnosti o zriadení prevádzkarne

Poučenie

Dodržiavanie ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcej vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V prípade, že nebudú dodržané spomínané podmienky, budú zodpovední pracovníci postihovaní podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení novely č. 524/90 Zb.

Podnikateľ oznamuje obci jednorazovú zmenu všeobecného prevádzkového času v zmysle uvedenej legislatívy.