Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Povinné prílohy

Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt (FO)

Povinné prílohy:

  • Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatením bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

 

Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt (PO)

Povinné prílohy:

  • Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia
  • Daňový subjekt preukáže, že by jej zaplatenie viedlo k ukončeniu jeho činnosti
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh
Správne poplatky

16,50 EUR (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 144)

Lehoty Zákonná lehota: V zmysle príslušného rozhodnutia

Správca dane, ktorým je mesto, môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie po splnení zákonných podmienok.