Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický
Povinné prílohy

Žiadosť o úľavu na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani

Povinné prílohy:

  • Potvrdenie UPSVaR o poberaní dávok v hmotnej núdzi
  • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh
Správne poplatky

9,50 EUR (zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. - položka 143)

Lehoty Zákonná lehota V zmysle príslušného rozhodnutia

Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo odpustiť daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho výživu. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať.