Podávanie daňového priznania k dani za psa

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický
Lehoty Zákonná lehota: Priznanie daňovník podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.