Organizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Správne poplatky

Pre nebohých, ktorí mali posledný trvalý pobyt v meste Žilina je smútočná rozlúčka realizovaná bezodplatne. Smútočné rozlúčky pre nebohých, ktorí nemali posledný trvalý pobyt v meste Žilina, zabezpečuje mesto Žilina za poplatok vo výške 150 €, v ktorom je zohľadnená výška nákladov spojených so zabezpečením smútočnej rozlúčky. Tento poplatok sú pozostalí povinní uhradiť mestu vopred pred zabezpečením smútočného obradu.

Mesto Žilina na základe žiadosti organizuje poslednú rozlúčku so zosnulým formou občianskeho obradu vo vybranom dome smútku na území mesta Žilina. Občiansky obrad sa uskutočňuje v rozsahu: prednes nekrológu smútočným rečníkom, prípadne recitácia, živý hudobný vstup – napr. spev, sláčikové nástroje, klavírny vstup.

Postup vybavenia:

  1. pozostalí najskôr oslovia pohrebnú službu podľa svojho výberu, s ktorou si dohodnú čas a miesto poslednej rozlúčky (občianske rozlúčky zabezpečujeme výlučne na území mesta Žilina),
  1. pozostalí následne doručia na Mestský úrad v Žiline žiadosť o zorganizovanie občianskej rozlúčky so zosnulým, ktorej súčasťou sú aj podklady pre smútočnú reč (občianske rozlúčky zabezpečujeme výlučne na základe žiadosti blízkych osôb – príbuzní nebohého v priamom rade).

Vypísané tlačivá – žiadosť súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť najneskôr 2 pracovné dni pred dňom konania poslednej rozlúčky jedným z týchto spôsobov: