Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Ohlásenie závad zjazdnosti komunikácií

Povinné prílohy
- Bez príloh

Nepovinné prílohy
- Fotodokumentácia, lokalita (ulica, adresa)

Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa závad v zjazdnosti miestnych komunikácií a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. O termíne odstránenia poruchy Mesto Žilina následne informuje žiadateľa.