Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Nahlásenie závad na chodníkoch a prechodoch pre chodcov

Povinné prílohy
- Bez príloh

Nepovinné prílohy
- Fotodokumentácia, lokalita (ulica, adresa) - ak nie sú už súčasťou ohlásenia

Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa závad v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez Mesta, ako aj závad v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov. Mesto je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. O termíne odstránenia poruchy Mesto Žilina informuje žiadateľa.