Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu - FO

 

Povinné prílohy:

  • Kópia katastrálnej mapy s lokalizáciou

 

Nepovinné prílohy:

  • Fotodokumentácia
  • List vlastníctva

 

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu - FO

 

Povinné prílohy:

  • Kópia katastrálnej mapy s lokalizáciou

 

Nepovinné prílohy:

  • Fotodokumentácia

Na základe podnetu na likvidáciu nepovolenej skládky odpadu, po zistení majiteľa pozemku na ktorom sa nelegálna skládka nachádza, je vyzvaný majiteľ pozemku na odstránenie odpadu zodpovedajúcim spôsobom s určením termínu odstránenia.