Miestny poplatok za rozvoj

Miestny poplatok za rozvoj bol ustanovený zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a slúži pre mesto ako jeden zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry.
Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Zo zákona jednoznačne vyplýva, že výnos z poplatku sa použije len na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na účely vymedzené v tomto ustanovení.

Miestny poplatok za rozvoj sa uhrádza na území mesta Žilina podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2022 s účinnosťou od 1.1.2023.