Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto poskytuje informácie týkajúce sa služieb a režimových opatrení pre obyvateľov mesta v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu, hospodárskej mobilizácie, núdzového zásobovania pitnou vodou, výdaja odberných oprávnení, predaja životne dôležitých tovarov a povinností FO a PO.