Informovanie o voľbách a referendách

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Lehoty Zákonné lehoty sú stanovené zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a následne sú lehoty uvedené v rozhodnutí o vyhlásení volieb/ referenda a harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb alebo referenda

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb v Slovenskej republike upravuje najmä zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tzv. volebný kódex), ktorý sa týka týchto volieb (vrátane referenda a ďalších hlasovaní):

Okrem toho osobitná legislatíva (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) upravuje ešte inštitút miestneho referenda, pričom podrobnejšia úprava sa ponecháva na samotnú samosprávu, ktorá v danej veci môže schváliť všeobecne záväzné nariadenie. Mesto Žilina má platné všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o organizácií miestneho referenda v meste Žilina.

Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a zároveň splní ďalšie podmienky účasti určené pre konkrétny druh volieb (napr. v parlamentných voľbách môže voliť len občan Slovenskej republiky, zatiaľ čo v komunálnych voľbách môže voliť aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v príslušnej obci).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Informácie o voľbách a referendách v rámci mesta sú zverejňované predovšetkým:

Informácie o aktuálnych voľbách a referendách sú občanom poskytované aj prostredníctvom Radničných novín mesta Žilina.

Podrobnejšie informácie o aktuálne vyhlásených voľbách a referendách, najmä čo sa týka zriaďovania okrskových volebných komisií, volebných okrskov, ako aj schválených všeobecne záväzných nariadeniach sú vždy uvedené v osobitnej sekcii na webovom sídle mesta, ako aj úradnej tabuli mesta.