Informovanie o verejnom obstarávaní

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor právny, majetkový a VO

Mesto Žilina je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Žilina prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania v budove Mestského úradu Žilina osobami s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb č. 18/2022. Vo verejnom obstarávaní sú v prípade, ak to umožňuje predmet obstarania, využívané elektronické aukcie.

Verejný obstarávateľ: Mesto Žilina
Sídlo: Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
IČ DPH: nie je platiteľom DPH