Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Mesto Žilina v prípade záujmu poskytuje žiadateľom informácie o plánovaných zámeroch svojho ďalšieho rozvoja a strategických rozvojových projektov. Podľa § 12 Zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja Mesto vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja okrem iného podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj Mesta. Mesto Žilina v súvislosti s touto agendou vypracovalo niekoľko strategických dokumentov, ktoré mu ukladá zákon, ale aj vlastných iniciatívnych dokumentov. Ide o Územný plán mesta, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2014-2020, Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025, Investičný sprievodca mesta Žilina. Vo finálnej fáze prípravy sa nachádza Územný generel dopravy. Tvorbou týchto strategických rozvojových dokumentov mesto Žilina vytvára podmienky pre svoj rozvoj, pre vytvorenie vhodných podmienok pre podnikateľské prostredie a pre potencionálnych záujemcov o investície v meste. V roku 2015 mesto Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vytvorilo strategický dokument – Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja a Stratégiu udržateľného mestského rozvoja mesta Žilina. Tento dokument je podkladom pre budúce čerpanie financií z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v období do roku 2023 . Mesto Žilina si v tomto dokumente naplánovalo v období do roku 2023 čerpanie z IROP v jednotlivých prioritných osiach sumu cca. 65 miliónov Eur. Ide o oblasti podpory v doprave, sociálnych službách, školstve, zdravotníctve, kultúre a životnom prostredí.