Informovanie o požiarnom poriadku mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Mesto Žilina poskytuje informácie o požiarnom poriadku mesta. Požiarny poriadok mesta upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi a obsahuje:

a) úlohy orgánov mesta a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v mesta a v jej

miestnych častiach. Požiarny poriadok mesta bude zverejnený na internetovej stránke mesta.

b) povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky,

c) údaje o početnom stave a vybavení dobrovoľného hasičského zboru mesta a jeho jednotlivých mestských častí,

d) prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov,

e) zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v meste,

f) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v meste a v jeho miestnych častiach v dennom a

nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru,

g) výpis z požiarneho poplachového plánu okresu,

h) prehľadný situačný plán mesta a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a

zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.