Informovanie o dani za ubytovanie

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický
Poučenie

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká odo dňa, kedy začala prevádzka zariadenia, ktoré poskytuje služby prechodného ubytovania.

 

Vyberanie dane

Daň za ubytovanie vyberá platiteľ. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 

Oznamovacia povinnosť

 1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný oznámiť správcovi dane, ktorým je Mesto Žilina, vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania prostredníctvom formulára „Oznámenie k dani za ubytovanie“, v ktorom je povinný uviesť všetky požadované údaje. Správca dane pridelí platiteľovi evidenčné číslo, ktoré písomne spolu s údajmi pre platenie dane (číslo účtu a variabilný symbol) oznámi platiteľovi.
 2. Ak dôjde u platiteľa k zmene údajov uvedených v oznámení, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Platiteľ je povinný v tejto lehote oznámiť aj prípadnú zmenu doručovania písomnosti.

 

Povinnosti platiteľa dane

 1. Platiteľ je povinný viesť knihu ubytovaných samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta, ktorá musí obsahovať tieto údaje o daňovníkovi:
  1. meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, príp. iný doklad totožnosti; u neplnoletej osoby dátum narodenia,
  2. deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
  3. dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený v zmysle platného VZN o dani za ubytovanie.
 2. Platiteľ môže viesť evidenciu ubytovaných aj v elektronickej forme s náležitosťami uvedenými v bode 1.
 3. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad o zaplatení dane, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na osobu, deň príchodu a deň odchodu ubytovaného, počet prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie.
 4. Platiteľ je povinný predložiť v termíne do 10. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka správcovi dane hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za predchádzajúci štvrťrok za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.

 

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodená:

 1. osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia a je za tým účelom prechodne ubytovaná v študentských domovoch a školských zariadeniach na území mesta Žilina,
 2. nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 3. osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt,
 4. osoba, ktorá je ubytovaná v zariadení, ktoré má charakter sociálnych služieb a ktorého prevádzkovateľom je výlučne nezisková organizácie.

Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom.

Úhrady

Spôsob vyberania dane a platenia dane

 1. Daň je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka.
 2. Daň sa platí na účet správcu dane, alebo v hotovosti do pokladnice Mesta Žilina.
Sadzba

Sadzba dane je 2,00 EUR na osobu a prenocovanie

Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.