29. októbra nás čakajú spojené voľby. Voliť si budeme zástupcov do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Spojené voľby sa budú konať už 29. 10. 2022.Spojené voľby sa budú konať už 29. 10. 2022.

Volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa otvoria 29. októbra o 7.00 hod. Voliť bude tentokrát možné len do 20.00 hod. Oznámenia o čase a mieste konania volieb už sú v každej domácnosti.

Menný zoznam kandidátov sa v týchto voľbách do domácností nedoručuje. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta je zverejnený na webom sídle a úradnej tabuli mesta (taktiež ho nájdete v prílohách pod článkom) a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho krajapre voľby predsedu samosprávneho kraja  je zverejnený na webom sídle i úradnej tabuli Žilinského samosprávneho kraja, taktiež aj na webovom sídle mesta v sekcii VOĽBY. Vo volebnej miestnosti bude taktiež uverejnený zoznam kandidátov, ktorí sa kandidatúry vzdali, prípadne boli odvolaní z kandidátnej listiny politického subjektu.

Mesto Žilina vyčlenilo pre účely volieb niekoľko vylepovacích plôch, kde každý kandidát má k dispozícií rovnaký priestor. Zoznam vylepovacích plôch upravuje všeobecné nariadenie mesta Žilina č. 15/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie miest volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina, ktoré je zverejnené na webovom sídle mesta v sekcii „Všeobecne záväzné nariadenia“.

Mesto Žilina má zriadených 79 volebných okrskov, ku ktorým sú priradené adresy. Ich zoznam nájdete v prílohách pod článkom. Vo volebnej miestnosti volič volí v oboch voľbách, pričom obálky, hlasovanie lístky ako aj schránky budú farebne rozlíšené (voľby primátora a poslancov mestského zastupiteľstva –  BIELA FARBA a voľby župana a poslancov vyššieho územného celku – MODRÁ FARBA). Je potrebné dať si na to pozor, pretože ak bude napríklad modrá obálka vhodená do bielej schránky, alebo  do modrej obálky vložené biele hlasovacie lístky bez modrého pásika, tak tieto hlasy budú NEPLATNÉ. V každej volebnej miestnosti bude jeden člen komisie alebo zapisovateľ usmerňovať voličov, aby nedochádzalo k takýmto omylom.

Spojené voľby 2022

V prípade, že sa volič rozhodne voliť len v jedných voľbách, je to jeho právo. Jednoducho si prevezme len obálku a hlasovacie lístky pre jedny voľby. Taktiež sa môže do volebnej miestnosti vrátiť počas dňa a odvoliť aj v druhých voľbách, ak sa tak rozhodne.

V prípade, že volič požiada volebnú komisiu o asistenciu pri označovaní kandidátov, komisia mu toto môže odsúhlasiť, avšak asistovať mu nemôže člen komisie ani zapisovateľ komisie. Volič si musí asistenta priviesť sám.

Ďalej je potrebné dať si pozor na počet volených – zakrúžkovaných kandidátov na poslancov, primátora a župana. Na hlasovacom lístku primátora a župana je potrebné označiť len jedného kandidáta. Počet zakrúžkovaných poslancov volebných obvodov môže byť maximálne v počte volených poslancov za jednotlivé volebné obvody:

V meste Žilina máme schválených 8 volebných obvodov a 31 poslancov v nich:

Volebný obvod č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto – 5 poslancov

Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha – 4 poslanci

Volebný obvod č. 3 – Solinky – 5 poslancov

Volebný obvod č. 4 – Vlčince – 7 poslancov

Volebný obvod č. 5 – Hájik – 3 poslanci

Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové – 2 poslanci

Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota – 2 poslanci

Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie – 3 poslanci

Pri voľbe poslancov samosprávneho kraja je možné označiť maximálne 13 kandidátov. V prípade, že počet označených kandidátov bude vyšší ako maximálny počet volených poslancov, volebný lístok bude NEPLATNÝ. Avšak označiť menej kandidátov ako je volený počet je možné.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Každý volič je povinný sa preukázať občianskym preukazom a cudzinec preukazom cudzinca. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Oprávnení voliči, ktorí sa v deň konania volieb nebudú môcť osobne zúčastniť volieb zo zdravotných dôvodov (nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19) majú právo požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania podávajú zapisovateľovi mestskej volebnej komisie mesta Žilina sami alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky a v úradných hodinách Mestského úradu v Žiline, najskôr v pondelok 24. 10. 2022 a najneskôr do piatku 28. 10. 2022 do 12.00 hod. Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie: PhDr. Katarína Tomášová, telefón: 041/7063405, 041/7063424.

Vzhľadom k tomu, že sa uskutočnia dvoje voľby v jeden deň, navyše v skrátenom čase len do 20.00 hod., je potrebné počítať so zvýšeným náporom na volebné miestnosti. Mesto Žilina urobí všetko preto, aby zabezpečilo plynulý chod volieb, avšak vzhľadom na to, že spojené voľby sa konajú prvýkrát, je prípadné problémy možné len predpokladať. Preto prosíme občanov o trpezlivosť a toleranciu. Veríme, že čo najviac občanov využije svoje právo voliť a prejaví tak záujem o veci verejné.

Všetky informácie spojené s voľbami sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle mesta: www.zilina.sk/aktuality/2022/volby-2022/.

O priebehu spojených volieb a úlohe samosprávy v tento deň sa viac dozviete aj v rámci podcastu mesta Žilina:

K tejto téme je pripravené aj video v posunkovom jazyku:

Ako postupovať vo volebnej miestnosti sa dozviete v priloženom videu. Zverejnené so súhlasom RTVS.